Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

ENTEGRE (KALİTE-OTOMOTİV KALİTE-ÇEVRE-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

KALİTE VE OTOMOTİV KALİTE;

‘’ Müşteri Odaklılığı Merkez Alan Bir Yönetim Yaklaşımı ve Sürekli Müşteri Memnuniyetini Sağlamak ‘’amacıyla üst yönetimin tam desteği ile birlikte;

Hizmetimizde ve ürünlerimizde yüksek kalite, düşük maliyet, zamanında teslim koşullarını sağlamayı,
Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Ürün ve proses kalitesini sürekli iyileştirmeyi,

Tüm çalışanların motivasyonunu artırmayı, her konuda katılımlarını sağlamayı, niteliklerini artırmak için eğitmeyi,

Müşteri odaklılık felsefesi ile müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılamayı, Kalite konularındaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeler planlamayı ve devreye Tedarikçilerimizi kalite konularına ilişkin sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda teşvik etmeyi,

ÇEVRE;

“ Ekonomik ve Ekolojik Dengeyi Sağlamak Amacıyla, Çevresel Performansını Zaman İçinde Sürekli

Geliştirmeyi ve Uygulanmasını Bir Şirket Kültürü Haline Getirmek ” amacıyla üst yönetimin tam desteği ile birlikte;

Ulusal çevre mevzuatını takip etmek ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek,

Sürdürülebilir kalkınma prensipleri doğrultusunda satın alma ve hizmet aşamalarında çevreyi korumak ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak,

Tüm şirket faaliyetlerinden doğan ve alıcı ortama verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmek,

Tüm şirket çalışanlarını, yan sanayi müşterilerimizle tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin

korunması yönünde bilinçlendirmek ve eğitmek,

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi taahhüt ederiz.

Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, Çevre Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Çevre konularındaki uygulamaları ve faaliyetleri gözden geçirmeyi, sürekli iyileştirmeler planlamayı ve devreye Tedarikçilerimizi Çevre konularına ilişkin sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda teşvik etmeyi, yaşamaya değer, çocuklarımıza bırakabileceğimiz ve onur duyabileceğimiz bir çevreye katkıda bulunmayı, taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

‘’ Bir Kuruluşu Oluşturan En Temel ve Değerli Unsurun Çalışanları ve Diğer İlgili Tarafları Olduğu Görüşünden Hareketle, Kaza, Meslek Hastalıkları ve Hasarları En Aza İndirmek, Sağlıklı ve Güvenli Bir Çalışma Ortamı Yaratmak ve Sürekliliğini Sağlamak ‘’ amacıyla üst yönetimin tam desteği ile birlikte;

Faaliyet alanına ilişkin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve tabi olduğumuz diğer yasal şartların gereklerini yerine getirmeyi ve kazaları önlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemimizin amaç ve hedeflerine temel oluşturmayı, tüm ilgili taraflara güvenli iş ekipmanı ve kişisel koruyucu sağlamayı, ayrıca iş kazası ve meslek hastalıklarıyla ilgili bilinci artırarak güvenli çalışma ortamı sağlamayı,

Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmeyi,

Tüm faaliyetleri kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmeyi, İlgili tarafların ve çalışanların tam desteği ve katılımlarını sağlamayı,

Planlı ve sistematik yaklaşımlarla, İş Sağlığı Ve Güvenliği Sisteminin uygulanabilir şartlarını ve süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi iş sağlığı ve güvenliği politikası olarak benimsemekte ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Firmamızın entegre (kalite-otomotiv kalite-çevre-iş sağlığı ve güvenliği) yönetim sistemleri politikası, ilgili tarafların incelemesine açıktır.                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                     07.05.2021